Nové podmínky od 1. 6. 2024

Vlastnictví nemovitostí: Umožní vlastnictví jedné další nemovitosti.

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen jako „VOP“)

Společnosti STAV group s.r.o., IČO: 19602201, se sídlem: Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 389008 (dále jen jako

Zhotovitel“), navazující na Smlouvu o dílo – podání žádosti o dotaci (dále jen jako „Smlouva“)
uzavřenou s Objednatelem ve Smlouvě blíže označeným.

I.      Úvodní ustanovení

 1. VOP navazují na Smlouvu a rozšiřují ji tak, aby byla lépe vyjasněna práva a povinnosti Smluvních stran.

 2. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Pokud by se od sebe svým obsahem lišila ustanovení Smlouvy a VOP, mají vždy přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.

 3. VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2023 Je-li ve Smlouvě nebo v průběhu jejího dojednávání jakoukoli formou odkázáno na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi Zhotovitelem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.

 4. Znění VOP může Zhotovitel jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že Objednatel bude o změně VOP informován pomocí e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy, a to nejméně 1 měsíc před plánovanou účinností změny VOP. Objednatel má právo v souladu s ustanovením 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od oznámení jejich změny s výpovědní dobou v trvání 2 měsíců. Pokud z důvodu změny VOP Objednatel podá výpověď v souladu s tímto odstavcem, řídí se jeho práva a povinnosti až do skončení právního vztahu založeného Smlouvu původním zněním VOP.

II.     Vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a další navazující dokumentace

 1. Před vypracováváním potřebné dokumentace provede Zhotovitel v Domě zaměření tak, aby bylo na jeho základě možné vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci.

 2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Závaznými pokyny Státního fondu životního prostředí v minimálním rozsahu výkresové části, pokud by Závazné pokyny Státního fondu nestanovily jinak:

  1. Situace stavby (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),

  2. půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,

  3. charakteristické řezy,

  4. zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

 3. V Projektové dokumentaci budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

 4. Z energetického posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené závaznými pokyny Státního fondu životního prostředí ČR pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená

úsporám, programu HOUSEnerg Modernizačního fondu – Rodinné domy „Oprav dům po babičce“ (dále jen jako „Závazné pokyny Státního fondu životního prostředí“).

 1. Pokud by z energetického posudku vyplynulo, že Objednatel nemá nárok na žádost o Dotaci na Dům (dále jen jako „Negativní energetický posudek“), považuje se Dílo za splněné okamžikem předání Negativního energetického posudku Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nebudou provádět žádné navazující části Díla a ustanovení Smlouvy týkající se těchto navazujících částí Díla okamžikem předání Negativního energetického posudku pozbydou své účinnosti. Právo Zhotovitele na zaplacení první části ceny Díla za vypracování Projektové dokumentace a energetického posudku dle příslušných ustanovení Smlouvy tím však zůstává nedotčeno.

 2. Návrh Dokumentace včetně všech jejích částí se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v elektronicky čitelné a otevřené formě (ve formátech pdf, dwg, doc nebo xls), a to jejím zpřístupněním na datovém úložišti za současného upozornění Objednatele na uložení Dokumentace v datovém úložišti zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

III.    Podání žádosti o Dotaci

 1. K podání žádosti o Dotaci se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré podklady a veškerou potřebnou součinnost, zejména pak poskytnutí přístupu do Agendového informačního systému SFŽP ČR po registraci Objednatele do systému za pomocí elektronické identifikace neboli Identity občana (za pomocí bankovní identity nebo jiného přihlašovací prostředku např. NIA ID, eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu apod).

 2. Objednatel souhlasí s tím, že ve veřejné databázi budou zveřejněny jeho identifikační údaje a informace o získané dotaci, přičemž uvedená databáze se nachází na webových stránkách SFŽP ČR, jakožto administrátora V případě nesouhlasu Objednatele se zveřejněním by bylo znemožněno čerpání Dotace.

 3. V případě jakýchkoliv pochybení Objednatele ohledně zajištění podkladů nutných k podání žádosti o Dotaci, které výhradně a samostatně zapříčiní neschválení Dotace či její nevyplacení, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli paušalizované náklady spojené s podáním žádosti o Dotace. Oproti právu na zaplacení této částky je Zhotovitel oprávněn započíst jakoukoliv dříve zaplacenou zálohu.

 4. V případě jakýchkoliv pochybení ze strany Zhotovitele ohledně zajištění podkladů nutných k podání žádosti či souvisejících s podáním žádosti o Dotaci, které samy o sobě zapříčiní neschválení Dotace či její nevyplacení Objednateli, není Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jakékoliv náklady spojené s podáním žádosti o Dotaci, pokud na základě takového pochybení Zhotovitele nebo na základě rozhodnutí o nevyhovění žádosti o Dotaci dojde k odstoupení od Smlouvy na základě následujících článků Smlouvy. Všechny doposud uhrazené zálohy na cenu Díla se v takovém případě Zhotovitel zavazuje Objednateli vrátit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jej o to Objednatel požádá.

 5. Zhotovitel není odpovědný za nevyhovění žádosti Objednatele o schválení Dotace a vyplacení finančních prostředků, neboť rozhodnutí o schválení Dotace je zcela závislé na správním uvážení Ministerstva životního prostředí, resp. Státního fondu životního prostředí ČR.

 6. Den vyplacení Dotace je zcela na správním uvážení Ministerstva životního prostředí, resp. Státního fondu životního prostředí ČR.

IV.   Doložení realizace stavby

 1. Poté, co Objednatel informuje Zhotovitele o úspěšném předání dokončené stavby, se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout poradenství týkající se vypracováním dalších

nezbytných administrativní podkladů k doložení realizace stavby administrátorovi Dotace. Součinností dle tohoto odstavce pak výslovně není vypracovávání takové dokumentace.

 1. Dokumenty k doložení realizace stavby se myslí doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti o Dotaci – jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení všech navrhovaných opatření a jejich provedení v souladu se schválenou žádostí, zejména pak:

  1. Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru – předkládá se pouze pro oblast podpory A Dotace. Závazný vzor a pokyny pro vypracování budou zveřejněny na webových stránkách programu Dotace.

  2. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu.

  3. Fotodokumentace provedeného opatření.

  4. Jakýkoliv jiný dokument požadovaný správním orgánem v rámci vyhodnocení žádosti o Dotaci potřebný pro závěrečné vyhodnocení žádosti o Dotaci administrátorem

 2. Objednatel odevzdá vypracované dokumenty k doložení realizace stavby administrátorovi dotace bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je bude mít k dispozici, nejpozději však tak, aby naplnil podmínky poskytnutí Dotace. Pokud si to strany výslovně sjednají, může dokumenty k doložení realizace stavby odevzdat administrátorovi Dotace Zhotovitel. Okamžikem odevzdání dokumentů realizace projektu administrátorovi Dotace je celé Dílo dokončeno.

V.     Práva z vadného plnění

 1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při předání Objednateli, byť se projeví až později.

 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  2. na odstranění vady opravou věci,

  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  4. odstoupit od

 3. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení podstatné vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

 5. Soud nepřizná Objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li Zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

 6. Neoznámil-li Objednatel vadu díla včas, pozbývá právo odstoupit od

 7. Záruku za jakost díla Zhotovitel nepřebírá.

VI.   Ochrana spotřebitele

 1. Práva a povinnosti obsažená v tomto odstavci se vztahuj pouze na Smlouvu uzavřenou s Objednatelem v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 2. Do 14 dnů má spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření

 3. Odstoupit od Smlouvy může spotřebitel jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným Zhotoviteli (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však jeho povinností.

 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 5. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy na základě předchozích odstavců VOP, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, pokud Zhotovitel započal s plněním předmětu Smlouvy na základě výslovné žádosti spotřebitele uvedené ve Smlouvě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Byla-li by však sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Zhotoviteli obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto.

 6. Odstoupení od smlouvy činí spotřebitel jednoznačným prohlášením učiněným vůči Zhotoviteli. Spotřebitel může využít vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto VOP. Spotřebitel může své odstoupení od smlouvy zasílat mimo jiné na kontaktní adresu Zhotovitele nebo do datové schránky Zhotovitele. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje; pro usnadnění komunikace je však vhodné v odstoupení uvést označení Smlouvy a datum jejího uzavření.

 7. V souladu s § 1837 OZ spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

  7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. špuntová sluchátka, erotické pomůcky, aj.),

  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 1. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

 2. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

 3. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 OZ.

 1. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z této Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Kontaktní údaje Zhotovitele

Telefon: +420777 115 656 Email: info@stavgroup.cz ID datové schránky: 7stz9sc

Kontaktní adresa: Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení:

20 000 Kč
sleva na projektovou dokumentaci

Sleva pouze do konce týdne